SIENNA 1608...

Kabatu sztukę wielką odjął, a Sienną wieś na tym miejscu założył...

OSP SIENNA

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w SIENNEJ

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennej została założona w dniu 27 października 1921 r. przez obywateli naszej wioski: Karola Golca, Józefa Dziki, Szczepana Dłutko, Karola Wisłę, Wojciecha Barteczko oraz 16 innych druhów. Taki zapis widnieje w Księdze Ewidencji Korpusu tutejszej OSP, razem oddział liczył 21 druhów.

Początki jak zwykle były trudne, jednak druhowie energicznie zabrali się do organizowania zabaw dochodowych, przedstawień, festynów i przy pomocy finansowej uwczesnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie zakupili wózrek wizytowy konny z sikawką ręczną. Sikawka ta przy pomocy czterech silnych ludzi dawała około 120 litrów wody gaśniczej na minutę na odległość około 15 metrów. Było to duże osiągnięcie jak na ówczesne czasy. Sikawka była używana do gaszenia pożarów w naszej i sąsiednich miejscowościach.

W roku 1930 zakupiono parcelę, na której wybudowano drewnianą remizę, uzupełniono sprzęt przeciwpożarowy i umundurowanie. W czasie II wojny światowej okupant wywiózł do Niemiec większą część druhów na przymusowe roboty. Władze niemieckie wprowadziły przymusową Straż Pożarną składającą się a chłopców od 15 lat, a było ich według zapisu w ewidencji 32 druhów.

Po wyzwoleniu z niewoli zorganizowano oddział liczący 28 druhów. Sprzęt przeciwpożarowy, sikawka oraz remiza były zniszczone. Zapał do pracy wśród druchów był duży. Gromadzono fundusze z zabaw i materiały budowlane na budowę świetlicy, a jej poświęcenie i przekazanie do użytku odbyło się 6 lipca 1947 r.
W następnym roku 1948 odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru dla OSP Sienna. Sztandar ten jest do obecnego czasu.

W dniu 3 lipca 1949 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku motopompy DKW-M-800. Popularność naszej OSP rosła, powiększały się szeregi druhów. Zorganizowano oddział żeński, który liczył 17 druhen. Warto nadmienić, że 10 dziewcząt Oddziału żeńskiego wyszło za mąż za strażaków. W roku 1950 Zakupiono samochód "Studebacker", który służył przez okres 11 lat. Szkolenia i ćwiczenia druhów były prowadzone bardzo często. W następnych latach rozbudowano remizę, garaż, salę - świetlicę, uzupełniono sprzęt przeciwpożarowy i umundurowanie. W roku 1961 Zakupiono samochód marki "Dodge" z Jednostki Wojskowej w Krakowie. Samochód ten, po przystosowaniu do wymóg pożarnictwa, w dniu 28 maja 1961 r. wcześnie rano poświęcił ks. z parafii z Żywca, a przekazanie do użytku odbyło się w godzinach popołudniowych w obecności Władz Politycznych i Społecznych z Żywca. Istniał w tym czasi zakaz kultywowania praktyk religijnych w OSP. W dniu 15 lipca 1962 r. odbyło się uroczyste wręczenie typowego drugiego sztandaru dla OSP Sienna, zakupionego i wykonanego przez Siostry zakonne w Kętach. W nasępnym roku zakupiono motopompę M-400, a następnie nowoczesną motopompę M-800 w Zakładach Mechanicznych w Bielsku - Białej.

Sprzęt przeciwpożarowy, motopompy, samochody często były używane w akcjach gaszenia pożarów i w czasie klęsk żywiołowych na terenie miasta Żywca, Pietrzykowic, Zabłocia, Lipowej i okolicznych wioskach. W dniu 14 lipca 1996 r. nasza OSP obchodziła 75-lecie swojego istnienia. W czasie Mszy św. polowej zgromadziło się 126 strażaków z okolicznych 15 miejscowości oraz Władze z Gminy i Powiatu. Na uroczystości tej OSP Sienna została oznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenia otrzymało kilku zasłurzonych strażaków.

W roku 1999 przy pomocy finansowej Urzędu Gminy i Pana wójta Wojciecha Zuziaka oraz własnych funduszy zakupiono w Niemczech samochód pożarniczy marki "Magirus", wyposażony w autopompę, zbiornik na wodę o poj. 1600 litrów, urządzenie pianotwórcze, drabinę i zbiornik na proszek gaśniczy, który ze względów finansowych został usunięty i teraz znajduje się tam motopompa PO-5. Samochód ten jest używany stale po kilkanaście razy w ciągu roku do różnych akcji i na ćwiczenia. Poświęcenia samochodu dokonał ks. kapelan poż. Zygmunt Bernat i ks. proboszcz parafii w Leśnej ks. Zbigniew Szychowski.

W dniu 8 lipca 2001 r. nasza OSP obchodziła 80 - lecie swojego istnienia. Za aktywną działalność OSP odznaczona została Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Na uroczystości byli przedstawiciele Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Komendy PSP i duża ilość mieszkańców Siennej.
W lipcu 2011 zorganizowano ubileusz 90-lecia OSP. Po Mszy świętej jednostki OSP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy i sympatycy udali się na Plac 400- lecia Wsi Sienna, gdzie odbyły się uroczystosci oficjalne, pokazy oraz festyn.

Obecnie stan organizacyjny OSP przedstawia się następująco:


członków czynnych - 42

członków honorowych - 1

członków wspierających - 2

Żeńska Drużyna Pożarnicza - 9

Męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 10

Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 13


Razem 77 członków.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.